หน้าแรก

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรม

  • นักศึกษาหลักสูตรศึกษาดูงานร้าน McDonald
  • วันที่ 6 สิงหาคม 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 62
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
  • หลักสูตรจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ความรู้บริการวิชาการ เก็บแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการรถแท็กซี่และรถสาธารณะ ภายในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 14 มิถุนายน 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรม Focus Group เสริมสร้างความเข้มแข็งหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  • วันที่ 13 มิถุนายน 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2561
  • วันที่ 24 เมษายน 2562 อาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ ครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • วันที่ 31 มีนาคม 2562 นักศึกษาของหลักสูตรร่วมกันทำจิตบริการตามแนวทางนักการจัดการ ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรมการสร้างนักการจัดการอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์ จัตุชัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์

Click เพื่อดูภาพใหญ่

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา TCAS Click.