หน้าแรก

TCAS 64

ข่าวด่วนๆๆ เปิดไทม์ไลน์การจัดการบัณฑิต สวนดุสิต

การจัดการบัณฑิต เปิดรับรอบ Quota เราชนะแล้วจ้า”

รืบๆ สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y แล้วเราจะชนะ

แนะนำหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา TCAS 64

กิจกรรม

 • วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 63
 • นักศึกษาหลักสูตรศึกษาดูงานร้าน McDonald
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 62
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 • หลักสูตรจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ความรู้บริการวิชาการ เก็บแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการรถแท็กซี่และรถสาธารณะ ภายในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรม Focus Group เสริมสร้างความเข้มแข็งหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2561
 • วันที่ 24 เมษายน 2562 อาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ ครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ 31 มีนาคม 2562 นักศึกษาของหลักสูตรร่วมกันทำจิตบริการตามแนวทางนักการจัดการ ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรจัดกิจกรรมการสร้างนักการจัดการอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์ จัตุชัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563