ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

  • อาจารย์และนักศึกษา ร่วมให้บริการวิชาการในการเก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารรถแท็กซี่ ภายในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ