ภาพกิจกรรมประกันคุณภาพ

  • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 หลักสูตรฯ รับการตรวจรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตระกูล จิตวัฒนา เป็นประธานกรรมการการตรวจประเมิน ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร และอาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน เป็นกรรมการการตรวจประเมิน ณ ห้อง 335 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต