ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

  • วันที่ 16 มีนาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรม การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแบบ “Active Learning” ณ ห้องประชุม KM 1208/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรม “แนวทางการดำเนินงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ณ อาคารรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning Techniques)” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรม การจัดทำแผนบูรณาการตามยุทธ์ศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • วันที่ 15 มีนาคม 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรม การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม KM 1208/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้เพิ่มสูงขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต