รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Management Program

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : การจัดการบัณฑิต

ชื่อย่อ : กจ.บ.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Management

ชื่อย่อ : B.M.

 1. รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ

 1. ปรัชญา

สร้างบัณฑิตที่เป็นนักการจัดการ มีจิตบริการ มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

 1. ความสำคัญ

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการและโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การ เนื่องจากหลักสูตรมีแนวทางในการฝึกปฏิบัติให้มีความชำนาญที่สามารถสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์การ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการการเจรจาต่อรอง ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤติการขาดแคลนบุคลากรในองค์การที่มีประสิทธิภาพ ดังความคาดหวังของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ภายใต้การเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนี้

7.1 มีความรู้และมีทักษะด้านการจัดการ

7.2 มีจิตบริการ เชื่อมั่นในตนเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

7.3 มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการเจรจาต่อรอง

7.4 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.5 มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและยึดมั่นในการดำรงชีวิตด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม

7.5 มีภาวะผู้นำ และสามารถปรับตัวภายใต้การเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

8.1 นักศึกษาไทย

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับสมัครสอบวัดความรู้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

8.2 นักศึกษาต่างชาติ

1) สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3) มีคุณสมบัติด้านภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. งานการตลาดและการขาย
  2. งานวิเคราะห์และวางแผน
  3. งานจัดซื้อจัดหา
  4. งานคลังสินค้า
  5. งานสำนักงานและธุรการ
  6. งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  7. งานพัฒนาธุรกิจ
  8. งานแรงงานสัมพันธ์
  9. ผู้ประกอบการ