'

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย              :  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of ManagementProgram

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม         :  การจัดการบัณฑิต
ชื่อย่อ         :  กจ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Management
ชื่อย่อ         :  B.M.

3. รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

4. ประเภทของหลักสูตรหลักสูตรปริญญาทางวิชาการ

5. ปรัชญา
สร้างบัณฑิตที่เป็นนักการจัดการมีจิตบริการ มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

6. ความสำคัญ
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการและโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การ เนื่องจากหลักสูตรมีแนวทางในการฝึกปฏิบัติให้มีความชำนาญที่สามารถสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์การ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ  เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการการเจรจาต่อรอง ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤติการขาดแคลนบุคลากรในองค์การที่มีประสิทธิภาพ ดังความคาดหวังของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ภายใต้การเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนี้
7.1 มีความรู้และมีทักษะด้านการจัดการ
7.2 มีจิตบริการ เชื่อมั่นในตนเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.3 มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการเจรจาต่อรอง
7.4 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.5 มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและยึดมั่นในการดำรงชีวิตด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม
7.5 มีภาวะผู้นำ และสามารถปรับตัวภายใต้การเรียนรู้อยู่ร่วมบนความต่างของวัฒนธรรม

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
8.1 นักศึกษาไทย
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับสมัครสอบวัดความรู้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 นักศึกษาต่างชาติ
1)สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2)มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3) มีคุณสมบัติด้านภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1. งานการตลาดและการขาย
   2. งานวิเคราะห์และวางแผน
   3. งานจัดซื้อจัดหา
   4. งานคลังสินค้า
   5. งานสำนักงานและธุรการ
   6. งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
   7. งานพัฒนาธุรกิจ
   8. งานแรงงานสัมพันธ์
   9. ผู้ประกอบการ

 

ดำเนินการโดย : lekynwa@gmail.com