แผนการเรียนตลอดหลักสูตรหลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

1500119

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

6

6

0

12

 

1500201

ความเป็นสวนดุสิต        

4

2

4

6

 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

 

3661106

การจัดการธุรกิจเบื้องต้น

3

3

0

6

 

3661201

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการ 

3

3

0

6

 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน

 

3661202

การพัฒนาบุคลิกภาพ              

3

2

2

5

 

รวม

19

16

6

35

 

 

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

1500120

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

4

4

0

8

 

2500116

สังคมอารยชน

4

2

4

6

 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

 

3661101

องค์การและการจัดการ

3

3

0

6

 

3691101

หลักเศรษฐศาสตร์

3

3

0

6

 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน

 

3661203

จิตบริการ                           

3

3

0

6

รวม

17

15

4

32

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1500121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

4

4

0

8

4000112

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4

2

4

6

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

3622401

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

3

0

6

3662101

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

3

0

6

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน

3662102

การวางแผนและการควบคุม       

3

3

0

6

3662103

การจัดโครงสร้างองค์การและการสื่อสาร

3

3

0

6

รวม

20

18

4

38

 

 

ปีที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2500117

พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

4

2

4

6

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

3662203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

2

2

5

3662306

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจ            

3

3

0

6

3663102

การจัดการการปฏิบัติการ          

3

3

0

6

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน

3662104

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล  

3

2

2

5

3662307

การจัดการโครงการ                

3

2

2

5

รวม

19

14

10

33

 

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

3663104

กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม

3

3

0

6

3663103

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ      

3

2

2

5

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน

3663105

การจัดการนวัตกรรม     

3

2

2

5

3663218

 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

3

2

2

5

3663304

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  

3

2

2

5

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเลือก

 

วิชาเลือก

3

 

 

 

รวม

18

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

3604201

การจัดการเชิงกลยุทธ์    

3

3

0

6

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน

3663305

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

3

3

0

6

3663306

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง           

3

2

2

5

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเลือก

 

วิชาเลือก

9

 

 

 

รวม

18

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน

3664301

การวิจัยทางการจัดการ

3

2

2

5

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน

3664302

สัมมนาทางการจัดการ             

3

2

2

5

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเลือก

 

วิชาเลือก

6

 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

วิชาเลือกเสรี

6

 

 

 

รวม

18

 

 

 

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3664801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

3

 

360

 

รวม

3

 

360

 

 

ผู้ดูแล Website : lekynwa@gmail.com