บุคลากร

Nongluck

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร การจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ

Apinya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช

กรรมการบริหารหลักสูตร การจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Preeyanan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์

กรรมการบริหารหลักสูตร การจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด

กรรมการบริหารหลักสูตร การจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

บธ.ม.(การจัดการองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฐ ชวนชม

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

ปร.ด. (ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารถอนงค์ กองสารศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์รจนา กวางรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

ปร.ด. (การพัฒนาการบริหาร) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาถ ทนันชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ประวัติการศึกษา :

บธ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางสาวประะภาพร โกวิทวีรธรรม

เลขานุการประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา :

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฏธนบุรี

New…