ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้

วันที่ 29 เมษายน 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning กับอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 335 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต