มคอ.3 และ มคอ.4

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่ รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                    File

1         3661106  การจัดการธุรกิจเบื้องต้น                           Download

2        3661201  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการ      Download

3        3661202 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                 Download

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่   รหัสวิชา    ชื่อวิชา                                                       

1           3661101 องค์การและการจัดการ

2           3661203 จิตบริการ

3           3691101 หลักเศรษฐศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่   รหัสวิชา    ชื่อวิชา 

1           3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2           3661106 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น

3           3661202 การพัฒนาบุคลิกภาพ

4           3662102 การวางแผนและการควบคุม

5           3662103 การจัดโครงสร้างองค์การและการสื่อสาร

6           3662306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่   รหัสวิชา    ชื่อวิชา 

1            3661101 องค์การและการจัดการ

2            3661203 จิตบริการ

3           3662101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4           3662203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

5           3662307 การจัดการโครงการ

6           3663102 การจัดการการปฏิบัติการ

7            3663304 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

8           3691101 หลักเศรษฐศาสตร์